Corporate Governance

Keep up to date with our news

Executive
Director

Philip Li WANG(Chairman of the
Board of Directors)
Yunqing WANG
Peili WANG

Non-executive
Director

Quan ZHOU
Ji Chen

Independent
Non-executive Director

Charles Sheung Wai CHAN
George Chien Cheng LIN
Xubo LU

Audit
Committee

Charles Sheung Wai CHAN(Chairman)
George Chien Cheng LIN
Xubo LU

Remuneration and
Assessment Committee

Xubo LU(Chairman)
George Chien Cheng LIN
Charles Sheung Wai CHAN

Nomination
Committee

Philip Li WANG(Chairman)
Charles Sheung Wai CHAN
Xubo LU